?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 排卵期计算_排卵期怎么算_排卵期计算器_亲亲工具?亲亲宝贝?/title> <meta content='排卵?排卵期计算器,排卵期计?排卵期怎么? name="Keywords" /> <meta content='免费的计算排卵期工具器,为女性准确计算排卵期,计算你最容易受孕的日子,增加你的受孕机率? name="Description" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <link href="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/css/index/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools-detail.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/css/tools/widget.css?sdf=0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/js/common/jquery-1.6.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/js/index/lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/js/topic/tool.js" type="text/javascript"></script> <style type="text/css"> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://ceinal.com/"></a></h1> <div id="c5aqp0njce" class="header"> <div id="c5aqp0njce" class="cont"> <h1><a href="/" title="亲亲宝贝? class="logo">亲亲宝贝?/a></h1> <p class="theme">亲亲育儿工具?/p> </div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="breadcrumb">您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/tools/">亲亲育儿工具?/a> > <a href="/tools/pailuanqi/">排卵期计算器</a></div> <div id="c5aqp0njce" class="commonbox clearmargin"> <div id="c5aqp0njce" class="boxleft"> <div id="c5aqp0njce" class="content"> <h1>排卵期计算器</h1> <p><strong>  <span class="STYLE5">测算出你最容易受孕的日?/span></strong></p> <p>  <strong>排卵期计算原?/strong></p> <p>  女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。下次月经来潮的?天算起,倒数14天或减去14天就是排卵日,排卵日及其?天和?天加在一起称为排卵期。例如,某女的月经周期为28天,本次月经来潮的第1天在12?日,那么下次月经来潮是在12?0?12?日加28?,再?2?0日减?4天,?2?6日就是排卵日。排卵日及其?天和?天,也就?2?1-20日为排卵期。除了月经期和排卵期,其余的时间均为安全期。在安全期性交可不必采用任何避孕药物和避孕工具?/p> <p></p> <script src="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/js/topic/w1.js?sdf5=44" type="text/javascript"></script> <script src="http://ceinal.com/Template/Qbaobei/Skin/js/topic/WdatePicker.js?sdf=44" type="text/javascript"></script> <div id="c5aqp0njce" class="cont"> 上次月经日期? <input type="text" class="time" style="width:61px;" value="" id="wyear"> ? <input type="text" class="time" style="width:43px;" value="" id="wmonth"> ? <input type="text" class="time" style="width:43px;" value="" id="wday"> ? <br> 平均月经周期? <select style="width:95px;" id="wperiod"> </select> <br> <input type="button" style="margin:16px 0 0 89px;" class="gbtn" onclick="handleWork(this);" value=" 开始计?" name="btn1"> </div> <div style="display:none;" id="wresult" class="result"> <div id="c5aqp0njce" class="pie"> <span>测试结果?/span> <p class="date1">排卵?/p> <p class="date2">安全?/p> <p class="date3">月经?/p> </div> <div class="cale" id="calendar1"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="date"><tbody><tr><th>?/th><th>一</th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th></tr><tr><td class="caption" colspan="7">2009 ?7 ?/td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">1</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">2</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">3</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">4</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">5</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">6</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">7</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">8</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">9</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">10</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">11</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">12</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">13</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">14</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">15</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">16</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">17</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">18</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">19</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">20</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">21</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">22</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">23</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">24</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">25</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">26</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">27</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">28</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">29</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">30</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">31</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> </div> <div id="calendar2"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="date"><tbody><tr><th>?/th><th>一</th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th></tr><tr><td class="caption" colspan="7">2009 ?8 ?/td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">1</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">2</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">3</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">4</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">5</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">6</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">7</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">8</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">9</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">10</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">11</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">12</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">13</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">14</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">15</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">16</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">17</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">18</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">19</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">20</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">21</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">22</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">23</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">24</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">25</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">26</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">27</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">28</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">29</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">30</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">31</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> </div> </div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="content"> <div id="c5aqp0njce" class="commontitle"> <b>其他工具</b> <a class="more" target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/">更多>></a> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> <ul class="list"> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/anquanqi/Index.html" title="安全期计算器"><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301141412485098.gif" alt="安全期计算器"><br>安全期计算器</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/yqianbyz/" title="孕前不宜做的?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301181709335556.gif" alt="孕前不宜做的?><br>孕前不宜做的</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/shouyunmimi" title="受孕的秘?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301181715488004.gif" alt="受孕的秘?><br>受孕的秘?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/jichutiwen" title="基础体温曲线?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301181728226531.gif" alt="基础体温曲线?><br>基础体温曲线</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/baidai/" title="白带异常测试"><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301241545038888.gif" alt="白带异常测试"><br>白带异常测试</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/liuchan/" title="习惯性流产自?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301241549047451.gif" alt="习惯性流产自?><br>习惯性流产自</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/buyunbuyu/" title="女性不孕不育自?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301241551422189.gif" alt="女性不孕不育自?><br>女性不孕不?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/yqianjcxm/" title="孕前检查项?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301250917134989.gif" alt="孕前检查项?><br>孕前检查项?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/yqianyycszb/" title="孕前营养准备测试"><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301311708323821.gif" alt="孕前营养准备测试"><br>孕前营养准备</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/snsnyqgt/" title="生男生女清宫?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301311723001587.gif" alt="生男生女清宫?><br>生男生女清宫</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/tools/snsnycb/" title="生男生女预测?><img src="/UploadFiles/qqgjx/2013/2/201302011427331610.gif" alt="生男生女预测?><br>生男生女预测</a></li> </ul> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="content"> <div id="c5aqp0njce" class="commontitle"> <b>孕产专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunchan/">更多>></a> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="" title=""><img src="/UploadFiles/" alt=""></a><a target="_blank" href="" title=""></a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?><img src="/UploadFiles/2014/6/201406271457025341.jpg" alt="分娩方式大起?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?>分娩方式大起?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?><img src="/UploadFiles/2014/6/201406231716233180.jpg" alt="孕晚期注意事?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?>孕晚期注意事?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血"><img src="/UploadFiles/2014/5/201405091613480459.jpg" alt="健康妈咪不贫血"></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血">健康妈咪不贫血</a></li> <li><a target="_blank" href="" title="孕早期指?><img src="/UploadFiles/2014/4/201404251817098734.jpg" alt="孕早期指?></a><a target="_blank" href="" title="孕早期指?>孕早期指?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好"><img src="/UploadFiles/2014/3/201403281428483141.jpg" alt="怀孕初期吃什么好"></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好">怀孕初期吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿"><img src="/UploadFiles/2014/3/201403171804169030.jpg" alt="孕晚期的那些事儿"></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿">孕晚期的那些事儿</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全"><img src="/UploadFiles/2014/1/201401231401131570.jpg" alt="产妇食谱大全"></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全">产妇食谱大全</a></li> </ul> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="content"> <div id="c5aqp0njce" class="commontitle"> <b>营养专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/yingyang/">更多>></a> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?><img src="/UploadFiles/2014/6/201406101732552822.jpg" alt="诗幼乐奶粉怎么?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?>诗幼乐奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?><img src="/UploadFiles/2014/6/201406041714249040.jpg" alt="宝宝吐奶怎么?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?>宝宝吐奶怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好"><img src="/UploadFiles/2014/5/201405201252172207.jpg" alt="夏天吃什么好"></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好">夏天吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?><img src="/UploadFiles/2014/5/201405191659134110.jpg" alt="史上最严奶粉新?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?>史上最严奶粉新?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?><img src="/UploadFiles/2014/5/201405061149470703.jpg" alt="惠氏启赋奶粉怎么?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?>惠氏启赋奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?><img src="/UploadFiles/2014/4/201404211602198308.jpg" alt="国产奶粉排行?0?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?>国产奶粉排行?0?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?><img src="/UploadFiles/2014/4/201404181800418215.jpg" alt="菠萝的营养价?></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?>菠萝的营养价?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略"><img src="/UploadFiles/2014/4/201404081546268514.jpg" alt="奶粉冲调攻略"></a><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略">奶粉冲调攻略</a></li> </ul> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="boxright"> <div id="c5aqp0njce" class="toolsrank"> <a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/suannai/" title="酸奶什么时候喝最?><img class="lazyload" original="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301071108539875.jpg" src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301071108539875.jpg" alt="酸奶什么时候喝最?></a> </div> <div id="c5aqp0njce" class="luntan"> <div id="c5aqp0njce" class="commontitle"> <b>论坛</b> </div> <ul> </ul> </div> <div id="c5aqp0njce" class="zhuanti"> <div id="c5aqp0njce" class="commontitle"> <b>精彩专题</b> </div> <div id="c5aqp0njce" class="ztimg"><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全"><img class="lazyload" original="/UploadFiles/qqgjx/2014/1/201401171016442331.jpg" src="/UploadFiles/qqgjx/2014/1/201401171016442331.jpg" alt="马宝宝起名字大全"></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/zhongkao/" title="中考,我们在路?>中考,我们在路?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/familyedu/" title="家庭教育小故?>家庭教育小故?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/xionghaizi/" title="如何教育熊孩?>如何教育熊孩?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/ertonggushi/" title="儿童故事大全">儿童故事大全</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全">马宝宝起名字大全</a></li> </ul> <div id="c5aqp0njce" class="dashline"></div> <div id="c5aqp0njce" class="ztimg"> <a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/poxiguanxi/" title="新时代的麻辣婆媳关系"><img class="lazyload" original="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301071108080958.jpg" src="/UploadFiles/qqgjx/2013/1/201301071108080958.jpg" alt="新时代的麻辣婆媳关系"></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/mingxzr/index.html" title="明星为什么爱整容">明星为什么爱整容</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/youxiaoxianjie/" title="幼小衔接如何正确对待">幼小衔接如何正确对待</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/kaixuekongju/" title="“开学恐惧症”怎么?>“开学恐惧症”怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/qinziban/" title="宝宝有必要上亲子班吗">宝宝有必要上亲子班吗</a></li> <li><a target="_blank" href="http://ceinal.com/plans/summersafety/" title="儿童暑期安全谁来保障">儿童暑期安全谁来保障</a></li> </ul> </div> <div id="c5aqp0njce" class="tuku"> <div id="c5aqp0njce" class="commontitle"> <b>亲子图库</b> </div> <ul> <li><img src="/UploadFiles/kxtk/2014/2/201402171511192096.jpg" alt="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? width="160" height="120"><br><a href="/kxtk/mxqz/20140217_293615.html" title="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? target="_blank">阿雅首晒大肚?/a></li> <li><img src="/UploadFiles/kxtk/2014/1/201401200953581819.jpg" alt="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? width="160" height="120"><br><a href="/kxtk/mxqz/20140120_292804.html" title="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? target="_blank">郭涛女儿可爱?/a></li> <li><img src="/UploadFiles/kxtk/2014/1/201401161458417441.jpg" alt="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? width="160" height="120"><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292679.html" title="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? target="_blank">微博之夜郭涛?/a></li> <li><img src="/UploadFiles/kxtk/2014/1/201401161430462357.jpg" alt="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? width="160" height="120"><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292676.html" title="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? target="_blank">《爸爸去哪儿?/a></li> <li><img src="/UploadFiles/kxtk/2014/1/201401151202262585.jpg" alt="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" width="160" height="120"><br><a href="/kxtk/mxqz/20140115_292597.html" title="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" target="_blank">《爱情公??/a></li> <li><img src="/UploadFiles/kxtk/2014/1/201401141458447735.jpg" alt="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? width="160" height="120"><br><a href="/kxtk/mxqz/20140114_292522.html" title="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? target="_blank">李湘透视裙装?/a></li> </ul><div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="clear"></div> </div> <div id="c5aqp0njce" class="q-footer-line"></div> <div id="c5aqp0njce" class="q-footer"> <div id="c5aqp0njce" class="cont"> <div id="c5aqp0njce" class="aboutus"> ?<a rel="nofollow" href="http://ceinal.com/webroot/aboutus.html?id=1" target="_blank"> 关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="http://ceinal.com/webroot/aboutus.html?id=3" target="_blank"> 广告服务</a> | <a rel="nofollow" href="http://ceinal.com/webroot/aboutus.html?id=4" target="_blank">投稿指南</a> | <a rel="nofollow" href="http://ceinal.com/webroot/aboutus.html?id=5" target="_blank">网站合作</a> | <a rel="nofollow" href="http://ceinal.com/webroot/aboutus.html?id=6" target="_blank">免责声明</a> | <a rel="nofollow" href="http://ceinal.com/webroot/aboutus.html?id=7" target="_blank">联系我们</a><br /> © 2011 <a rel="nofollow" href="http://ceinal.com" target="_blank" title="亲亲宝贝?> 亲亲宝贝?/a> 版权所?<a href="http://www.miibeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP?3041365?2</a> <a href="http://ceinal.com/images/20110810/wangluoshiting.jpg" target="_blank" title="信息网络传播视听节目许可? rel="nofollow">网络视听许可?911597?/a> <a href="http://ceinal.com/images/xukezheng.jpg" target="_blank" title="增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459" rel="nofollow">增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459</a> <div id="c5aqp0njce" style="display: none"> <script src="http://ceinal.com/Templates/oldweb/scripts/g.js" language="JavaScript" charset="gb2312"></script> </div> <br /> <style> a.gotop {background-color: #FAFAFA;border: 1px solid #E0E0E0;color: #D4D4D4;cursor: pointer;display: block;height: 54px;outline: medium none;position: fixed;right: 0;top: 560px;width: 54px;text-decoration: none;} a.gotop i {display: block;font-size: 30px;font-style: normal;height: 24px;line-height: 50px;overflow: hidden;text-align: center;} a.gotop b {display: block;font-size: 20px;font-style: normal;height: 16px;line-height: 2px;overflow: hidden;text-align: center;} </style> <a class="gotop" title="返回顶部" href="#"> <i>?/i> <b>?/b> </a> ?!-- qbaobei_jiankang_tonglan2 --> <div id='div-gpt-ad-1351223277233-0' style='width:728px; height:90px;'> </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script>document.write("<script>"); document.write("var _hmt = _hmt || [];"); document.write("(function() {"); document.write(" var hm = document.createElement(\"script\");"); document.write(" hm.src = \"https:\/\/hm.baidu.com\/hm.js?975bb11b983b02dec574a1f0e8f9248e\";"); document.write(" var s = document.getElementsByTagName(\"script\")[0]; "); document.write(" s.parentNode.insertBefore(hm, s);"); document.write("})();"); document.write("<\/script>"); document.write(""); </body> </html>